Ewa Jurczyga w tarapatach? Straci wysokie stanowisko w Starostwie Powiatowym w Gliwicach?

W Radzie Powiatu Gliwickiego ciągle wrze. Wizja odwołania obecnego zarządu wisi w powietrzu od dwóch miesięcy.

Ewa Jurczyga i Henryk Hibszer. Źrodło Powiat Gliwicki
Ewa Jurczyga

Sytuacja, w której znalazła się zatrudniona na stanowisku członka zarządu Powiatu Gliwickiego, Ewa Jurczyga, jest coraz bardziej napięta. Udało nam się dowiedzieć, że w przyszłym miesiącu Rada Powiatu Gliwickiego będzie głosować nad odwołaniem ze stanowiska starosty Waldemara Dombka wraz z zarządem. Oznacza to, że knurowianka może stracić bardzo wysokie stanowisko w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Zarząd Powiatu Gliwickiego zostanie odwołany?

26 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Gliwicach doszło do pierwszej - nieudanej - próby odwołania starosty, Waldemara Dombka oraz zarządu Powiatu Gliwickiego. Głosowanie zostało poprzedzone wnioskiem radnych, którzy wówczas twierdzili, iż zarząd powiatu gliwickiego utracił zdolność sprawowania władzy.

Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszanie się kondycji finansowej powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju – uzasadnia Józef Kruczek, jeden z autorów wniosku dot. odwołania Waldemara Dombka.

"Szkodliwe działanie dla przyszłości Powiatu Gliwickiego"

Grupa radnych Powiatu Gliwickiego będąca w opozycji do obecnej struktury zarządczej twierdzi, że działania zarządu rozmijają się z oczekiwaniem radnych, brak jest konsultacji w sprawach istotnych, a dawanie obietnic bez pokrycia to sztandarowy sposób sprawowania władzy. - Taka działalność spowodowała utratę zaufania radnych wobec zarządu, a jego dalsze funkcjonowanie w obecnym składzie jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości Powiatu Gliwickiego - dodają.

Zarząd bez wotum zaufania!

26 czerwca 2022 roku radni Powiatu Gliwickiego pozytywnie rozpatrzyli realizację budżetu za ubiegły rok, udzielając Waldemarowi Dombkowi absolutorium. Z odwrotnym skutkiem przebiegło jednak głosowanie dotyczące wotum zaufania. Wobec tego, 25 sierpnia 2022 roku Rada Powiatu Gliwickiego będzie głosować nad uchwałą w sprawie odwołania starosty oraz obecnego zarządu.

Ewa Jurczyga w tarapatach?

Komplikacje w karierze Ewy Jurczygi rozpoczęły się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Jak udało nam się dowiedzieć, koledzy z Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców chcieli wyrzucić Ewę Jurczygę z klubu, która w tym samym czasie postanowiła złożyć rezygnację z członkostwa w klubie.

Warto zaznaczyć, że grupa radnych będących w opozycji do obecnego zarządu stawia też konkretne zarzuty – to brak realizacji uchwał Rady Powiatu, brak przejrzystości w przekazywaniu informacji na temat gospodarki nieruchomościami powodujący chaos i możliwość bezprawnego użytkowania i zabudowywania terenów Skarbu Państwa, wydatkowanie pieniędzy publicznych na badania, ekspertyzy i audyty, które nie są są następnie realizowane, to także brak planu restrukturyzacji i wizji zarządzania szpitalami powiatowymi.

Ewa Jurczyga - portal samorządowy

Ewa Jurczyga w wyborach samorządowych w 2018 roku startowała do Rady Powiatu Gliwickiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Moja Gmina Nasz Powiat. Knurowianka uzyskała 2198 głosów, czyli 15,19 proc. w całym okręgu (Knurów). Według ankiety prowadzonej przez Portal Samorządowy, dotychczasowych działań Ewy Jurczygi nie popiera 52 proc. ankietowanych.