POLITYKA PRYWATNOŚCI I LISTA PARTNERÓW ADMINISTRATORA SERWISU

Definicje

Administrator danych

Media Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946), Walentego Roździeńskiego 2A, NIP: 5771978605 REGON: 362663697, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576121, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł

Pliki cookie

oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis

oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: https://www.twojknurow.pl/

Urządzenie

oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej

Użytkownik

osoba odwiedzająca Stronę internetową i/lub wypełniająca znajdujący się tam formularz kontaktowy

Zbiór danych

oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora danych

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszym dokumencie Użytkownik uzyska informacje na temat ogólnych zasad przetwarzania danych w organizacji Administratora danych, informacji o Administratorze danych (w rozumieniu art. 13 RODO), przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą plików Cookie lub innych podobnych technologii, wykorzystywanych w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika Serwisu, w tym przeglądaniem, zapoznawaniem się przez Użytkownika z treściami znajdującymi się na Serwisie lub korzystaniem z dostępnych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi przepisami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej.
 3. W związku z wprowadzoną przez Administratora danych Polityką Ochrony Danych dochowuje on należytej staranności w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto dostęp do przetwarzanych danych mają wyłącznie osoby upoważnione i podmioty działające na jego wyraźne polecenie.

§ 2 KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

 1. Administrator danych przetwarza dane Użytkowników w zakresie danych dotyczących aktywności użytkownika w Internecie, tj. informacje o urządzeniu końcowym/przeglądarce, czas odwiedzin, aktywność użytkownika na stronach internetowych Administratora, adres źródła, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej, identyfikatory internetowe.
 2. Dane te są przetwarzane kontekstowo poprzez stosowanie plików cookie i innych podobnych technologii, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika, o ile wyrazi na zgodę na stosowanie poszczególnych plików cookie podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową lub w trakcie kolejnych odwiedzin witryny. Część tych danych może być wykorzystywana także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj w szczególności. chęci prawidłowego wyświetlania Strony internetowej i komunikatów pojawiających się Użytkownikom, prowadzenia statystyk, analizy danych w zakresie aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, administrowania Stroną internetową (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 3. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 1 celów. Dane Użytkowników mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom publicznym.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator danych nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób nieograniczony czasowo, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. W odniesieniu do danych zawartych w plikach cookie, dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres i w zakresie zgodnym z preferencjami dotyczącymi stosowania Plików cookie, zapisanymi przez Użytkownika z wykorzystaniem informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania lub dostosowanych z poziomu ustawień przeglądarki. Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania lub dostosowanych z poziomu ustawień przeglądarki.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane także:
 • do czasu odwołania zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Zgody Użytkownika;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu , osiągnięcia celu przetwarzania, lub ustania uzasadnionego interesu Administratora danych — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
 • do czasu ich zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu chęci prawidłowego wyświetlania Strony internetowej i komunikatów pojawiających się Użytkownikom, prowadzenia statystyk, analizy danych w zakresie aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, administrowania Stroną internetową;
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.

7. Użytkownicy mają prawo do:
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora danych: kontakt@media-operator.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu siedziby Administratora danych, pod adresem: ul. Walentego Roździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie).

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do USA – w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług Google i Facebook. Dostawcy Ci posiadają certyfikat tarczy prywatności oraz stosują standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 7 RODO.

10. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych.

11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne w celu możliwości korzystania z funkcjonalności Strony internetowej oraz komunikacji Administratora danych z Użytkownikiem.

12. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 3 PLIKI COOKIE I PARTNERZY SERWISU

 1. Administrator danych przechowuje logi serwera, rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czasu dostęp i ilości danych, adresu IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Serwisu, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.
 2. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Serwis.
 3. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być zapisane pliki tekstowe (Pliki cookie). Stosowane przez Administratora danych Pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Mają one na celu wyświetlanie Serwisu zgodnie z Państwa preferencjami. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookie:
  • Cookie sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia;
  • Cookie trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator danych może wykorzystywać Pliki cookie własne (umieszczone przez niego) oraz zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty).
 6. Administrator danych, oprócz Plików cookie może wykorzystywać również inne podobne technologie, w tym technologię web storage. Technologia web storage, składająca się z local storage i session storage, jest podobna do Plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Strony internetowej. Zarówno Pliki cookie jak i zmienne web storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne Pliki cookie i zmienne session storage) lub przechowywane dłużej (trwałe Pliki cookie oraz zmienne local storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach ich Użytkowników. Informacje o stosowanych technologiach dostępne są dla Użytkownika w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych.

ZGODA NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE

7. Wchodząc pierwszy raz do Serwisu wyświetlona zostaje informacja na temat stosowania Plików cookie. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania plików Cookie w pełnym zakresie należy kliknąć „Wyrażam zgodę” – oznacza to wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie Plików cookie wszystkich kategorii, które są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej i dodatkowo zarządzać udzielanymi zgodami Użytkownik ma możliwość kliknąć w przycisk „Preferencje”, a następnie wyrazić lub odmówić zgody na stosowanie Plików cookie poszczególnych kategorii oraz kliknąć w przycisk „Potwierdź wybór”. Po „Wyrażeniu zgody” i/lub „Potwierdzeniu wyboru” dotyczącego stosowania Plików cookie, informacja na temat ich stosowania jest cały czas dostępna na Stronie internetowej pod przyciskiem „Pliki cookie” dostępnym w bocznej części Strony internetowej. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany swoich preferencji dotyczących wyrażonych zgód na stosowanie Plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych Plików cookie należy kliknąć w przycisk „Polityka prywatności”, co spowoduje przekierowanie do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi Plikami cookie.

8. W ramach preferencji dotyczących wyrażenia zgody na stosowanie Plików cookie poszczególnych kategorii, wyróżnić można następujące:

 • konieczne – są konieczne do prawidłowego działania Serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu;
 • analityczne – mają na celu w szczególności uzyskanie przez Administratora danych wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo;
 • marketingowe – mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w Internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika;
 • inne – Pliki cookie, których nie udało się przypisać do powyższych kategorii.
9. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookie i zmiennych web storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Strony internetowej. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji przeglądarki można znaleźć w informacjach zamieszczanych przez poszczególnych dostawców rozwiązań w postaci przeglądarek internetowych. Przykładowo informacje takie można znaleźć pod poniższymi linkami:
10. Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania Plików cookie lub zmiennych web storage może wpłynąć na korzystanie ze Strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.

11. Administrator danych wykorzystuje własne Pliki cookie oraz może wykorzystywać podobne technologie w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych Plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych.

12. Administrator danych usługi wykorzystuje Pliki cookie zewnętrzne (podmiotów trzecich) w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych.

PARTNERZY SERWISU/DOSTAWCY USŁUG

13. Administrator danych umożliwia podmiotom trzecim wykorzystywanie technologii cookie oraz tym podobnych w jego serwisach internetowych w zakresie wtyczek serwisów społecznościowych, reklamy i celów marketingowych partnerów Administratora, badania i analizy usług.

14. Przyciski serwisów społecznościowych dotyczą następujących dostawców:
 • Meta Platforms Inc (Facebook, Instagram, Messenger) - nasze serwisy umożliwiają Użytkownikowi na dzielenie się i oznaczanie naszych treści, a także powiadamianie poprzez komunikator; umożliwiają to odpowiednie przyciski osadzone w naszych serwisach, które odnoszą Użytkownika po ich kliknięciu do serwisu Facebook. Informacje na temat ochrony danych Facebook znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Twitter, Inc. - nasze serwisy umożliwiają dodawanie wpisów w serwisie społecznościowym Twitter, za pomocą odpowiednich przycisków, które przenoszą użytkownika do Twittera. Informacje na temat ochrony danych a Twiterze znajdują się tutaj: https://twitter.com/en/privacy;
 • LinkedIn Corp. - nasze serwisy umożliwiają dodawanie wpisów w serwisie społecznościowym Linkedin, za pomocą odpowiednich przycisków, które przenoszą użytkownika do Linkedina. Informacje na temat ochrony danych na Linkedinie znajdują się tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 • TikTok – nasze serwis umożliwiają również komunikację z serwisem społecznościowym, za pomocą odpowiednich przycisków osadzonych w treści serwisów, po kliknięciu których Użytkownik przechodzi do TikToka. Informację na temat ochrony danych na TikToku znajdują się tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.
15. Badanie i analiza usług dotyczy następujących dostawców:
 • Google Analytics – w oparciu o odpowiednie umowy w urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszczane są odpowiednie kody, umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach;
 • Serwisy internetowe Administratora uczestniczą w prowadzonych - przez poniżej wskazane podmioty - badaniach sieci Internet:
i. Gemius S.A., szczegóły na temat ochrony danych znajdują się tutaj: https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html;
ii. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., szczegóły na temat ochrony danych znajdują się tutaj: http://pbi.org.pl/polityka-prywatnosci/.


16. Partnerzy Administratora danych w zakresie osadzonych przez nich w serwisach Administratora treści mogą ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie reklama, jej rezultaty, oraz ustalić reakcję użytkownika na reklamę. Możliwe jest również dopasowywanie przez nich reklam do preferencji użytkownika w serwisach Administratora danych jak i poza nimi. W określonych przypadkach dane te mogą być udostępnione innym podmiotom realizującym kampanię reklamową w Internecie lub ją zlecającym. Ponadto może to służyć także umożliwieniu wyświetlenia Użytkownikowi odpowiedniej reklamy w serwisach Administratora lub poza nimi. Stosowane pliki cookie oraz tym podobne technologie mają na celu wyświetlać adekwatne reklamy naszym użytkownikom oraz przeprowadzać badania/raporty itp.

17. Administrator danych poniżej zamieszcza listę wszystkich partnerów (wraz z odnośnikiem do informacji o polityce prywatności poszczególnych podmiotów), którzy mogą gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane użytkowników w wyniku korzystania przez użytkownika z serwisów internetowych Administratora: