Mieszkańcy nie chcą kolejnej podwyżki! Czy radni posłuchają wyborców?

W najbliższa środę, czyli 20 października 2021 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbędzie się Sesja Rady Miasta, która może odbić się wielkich echem wśród mieszkańców naszego miasta.

F7 B6 CCEF F1 DA 468 E A870 8109611889 F5

Mieszkańcy nie chcą kolejnej podwyżki!

Wczoraj, czyli 14 października 2021 roku na facebookowym portalu informacyjnym Twój Knurów opublikowaliśmy ankietę, pytając mieszkańców, czy zgadzają się na podwyżkę stawki podatku od nieruchomości.

Wynik ankiety:

98,86% - ankietowanych jest przeciw podwyżce stawki podatku od nieruchomości

1,14% - ankietowanych jest za podwyżką stawki podatku od nieruchomości

Kolejna podwyżka w naszym mieście? O co chodzi?


Podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Knurów samorządowcy będą głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie naszego miasta. Oznacza to, że obecne stawki podatku od nieruchomości mogą ulec podwyższeniu.

Aktualne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Knurów

  1. Mieszkalne, w tym: garaże w budynkach mieszkalnych - 0,69 zł za 1m2
  2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem - 22,50 za 1m2
    zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł za 1m2
  3. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł za 1m2
  4. pozostałe, w tym m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze oraz zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,82 zł za 1m2

Aktualne stawki podatku od gruntów obowiązujące na terenie miasta Knurów

  1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł za 1m2
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł za 1m
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem - 0,41 zł za 1m2
  4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł za 1m2

czytaj więcej:

Podwyżka Adam Rams

Gigantyczna podwyżka wynagrodzenia prezydenta...

Adam Rams

Prezydent Knurowa, Adam Rams pozwał radnego...

Rams

Mieszkańcy złożyli życzenia prezydentowi...

Woda gierałtowice

Pilne: Będzie podwyżka wody! Zobaczcie o ile...

Ratusz Knurów

Wstydliwa podwyżka. Radni nie chcą komentować...

knurów

Ranking polskich miast pod względem jakości...

prezydent adam rams

Knurów: Czy władze miasta nie respektują...