Gmina Knurów chce karać właścicieli paneli fotowoltaicznych? Skandaliczna decyzja radnych!

18 maja 2022 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie uchwalono niezgodną z prawem uchwałę, która zakłada możliwość ukarania karą finansową właścicieli paneli fotowoltaicznych.

Dominik Borczyk/Twój Knurów
Rada Miasta Knurów / Ratusz Knurów

Bezprawny i kontrowersyjny zapis dotyczy karania użytkowników korzystających z odnawialnych źródeł energii, którzy skorzystali z projektu grantowego Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych i przekroczyli limit wyprodukowanej energii elektrycznej.

Kontrola wykazała istotne naruszenie prawa

Kontrowersyjna uchwała zainteresowała urzędników z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Badanie nadzorcze przeprowadzone przez Kolegium RIO stwierdziło, iż uchwała zakładająca m.in karanie użytkowników paneli fotowoltaicznych karą umowną za przekroczenie limitu wyprodukowanej energii elektrycznej stanowi istotne naruszenie prawa.

Radni chcieli, aby gmina karała mieszkańców dbających o ekologię?

Samorządowcy podczas posiedzenia w dniu 18 maja 2022 roku uchwalili, że instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała 120% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku mieszkalnym objętym projektem, liczonego jako suma ilości wykorzystanej na potrzeby bytowe, a nie oddanej do sieci (autokonsumpcja) oraz ilości pobranej z sieci w okresie rozliczeniowym za dany rok kalendarzowy.

-Niespełenienie tego warunku w danym okresie rozliczeniowym w czasie trwałości projektu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 10% wartości wypłaconego grantu. - czytamy w bezprawnej uchwale.

Radni uchwalili również kolejny kontrowersyjny zapis.

- Powtórne przekroczenie tego limitu będzie podstawą do rozwiązania umowy o powierzenie grantu i do zwrotu pozostałej części grantu, powiększonego o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanych od dnia przekazania grantu na konto wskazane w Umowie o powierzenie grantu - czytamy w dokumencie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż jest to niezgodne z prawem. RIO stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały.